2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


Súťaž v kreslení

Aj tento školský rok usporiadali pre žiakov ZŠ naši umeleckí kováči súťaž v kreslení ľubovolnou technikou na tému "KOVÁČ". Najlepší si 21.2.2017 prišli previať ocenenie.


Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

Dňa 16.2.2017 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline. Náš žiak, Patrik Ondreáš z III.A triedy postúpil do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku z prvého miesta okresného kola v kategórii 2D. V uvedenej kategórií súťažilo v krajskom kole 5 žiakov. Žiaci si zmerali vedomosti písomnej časti v počúvaní s porozumením (10 bodov), v čítaní s porozumením (10 bodov), v gramatickom teste (30 bodov), následne v ústnej časti v opise obrázka (25) a v konverzácií na vybrané témy (25) – Familie, Freunde, Medien. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov tak celkovo činil 100 bodov. Patrikovi sa podarilo získať celkovo 90 bodov a obsadiť tým krásne 2. miesto len s minimálnym krôčikom – 2 body za prvým miestom.


Nikola Štefundová - majsterka Slovenska

Na halových majstrovstách Slovenska v atletike, ktoré sa konajú v bratislavskej hale Elán, získala Nikola Štefundová (žiačka odboru technicko-ekonomický pracovník), v behu na 1500 metrov svoj titul MAJSTERKA SLOVENSKA.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE


Motivačné štipendium pre žiakov základných škôl

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.  Na našej škole sú to tieto odbory:

strojný mechanik, obrábač kovov  a umeleckoremeselné spracúvanie kovov.

Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka.

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE


ZENIT 2017 - celoslovenské kolo

Na celoslovenskom kole ZENIT 2017 v strojárstve úspešne reprezentovali našu školu dvaja mechanici nastavovači Patrik Masnica žiak III. ročníka získal 2. miesto v strojovom obrábaní kovov a Peter Kubjatko žiak IV ročníka získal 3. miesto v kategórii programovanie CNC. Petra od druhého miesta delil 1 bod.


Fiktívna krajina

V dňoch 9.2. – 12.2.2017 sa náš žiak Dávid Gavlas, predseda Žiackej školskej rady Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste zúčastnil na projekte s názvom „Fiktívna krajina“, ktorý sa konal formou školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne.


Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018


Olympiáda ľudských práv

Dňa 5.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého cieľom bolo pripomenúť žiakom význam problematiky ľudských práv ako aj Medzinárodný deň ľudských práv. Na olympiáde, ktorá sa konala v učebni č. 117, sa zúčastnilo 21 žiakov.


.