Náplň práce školského psychológa

Školský psychológ v legislatíve: z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

Hlavná náplň práce školského psychológa na SOŠs

 Pracovať so študentmi s problémami v správaní a uskutočňovať prevenciu sociálno-patologických javov.

Spolupracovať pri riešení problémov študentov v učení (zameranie najmä na študentov učiacich sa pod svoje možnosti, študentov pasívnych, nemotivovaných).

Robiť výber a spolupodieľať sa na starostlivosti o nadaných a talentovaných študentov.

Diagnostikovať učebný štýl u študentov a následne stanoviť odporúčania, ako sa efektívne učiť. Spolupracovať s výchovným poradcom pri profesionálnej orientácii a voľbe povolania.

Diagnostikovať schopnosti, záujmy ašpirácie, postoje, motiváciu a zlaďovať profesionálne záujmy študentov s ich osobnými predpokladmi.

Skúmať sociálnu klímu a sociálne vzťahy v problematických triedach.

Poskytovať poradenstvo učiteľom v rámci ich profesie. Poskytovať poradenstvo rodičom pri optimalizácii štýlov výchovy.

Spolupracovať na zvyšovaní psychologickej spôsobilosti žiakov, učiteľov na vybrané témy v rámci sociálnych kompetencií, zručností, psychohygieny, EQ.

Pripravovať podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.