METODOLÓGIA PROGRAMU

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktický postup 7 krokov, vypracovaných podľa systému environmentálneho manažmentu EMAS/ISO 14 001. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

7 krokov Zelenej školy je:

  1. Vytvorenie Kolégia Zelenej školy,
  2. Environmentálny audit školy,
  3.  Environmentálny akčný plán školy,
  4.  Monitoring a hodnotenie,
  5.  Pro-environmentálna výučba,
  6.  Informovanie a spolupráca,
  7.  Eko-kódex

Náplňou programu je splniť 7 krokov.
Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.

Každá prihlásená škola má prideleného konzultanta, ktorý počas celého školského roku je škole k dispozícii a na jeho konci školu ohodnotí podľa pripravenej metodiky. Hodnotenie projektových úloh a aktivít každej školy je následne predložené Rade Zelenej školy a tá následne udelí alebo neudelí škole medzinárodný certifikát Zelená škola. Certifikát a vlajka Eco-Schools sa udeľuje vždy na jeden kalendárny rok a po uplynutí jeho platnosti je potrebné ho obnoviť.