Aktivita 3

Názov aktivity:  

2.2. Implementácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese na vybrané odbory

Cieľ aktivity:

Cieľom aktivity je prostredníctvom nových učebných materiálov vo výchovno-vzdelávacom procese zlepšiť a skvalitniť vyučovací proces na SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto a tým zlepšiť študijné výsledky žiakov a umožniť im pokračovať v ďalšom štúdiu, prípadne v úspešnom uplatnení sa na trhu práce.

Implementovať nové učebné materiály v súlade s cieľmi výzvy tak, aby sa v reálnom vyučovaní aplikovali programy na uľahčenie prístupu ku vzdelávaniu  žiakov. Využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok a ostatnej pedagogickej dokumentácie tak, aby sa rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto .

Uľahčiť získavanie poznatkov a zvládnutie učiva pomocou využívania IKT techniky, nových didaktických pomôcok ako aj inovovaných učebných materiálov  reflektujúcich špecifiká a osobitosti žiaka v priamej nadväznosti na aktivity projektu.

 

 

 


 Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU