Stredoškolská odborná činnosť 2013/2014


Školské kolo SOČ sa konalo v súlade s organizačno-technickými pokynmi pre zabezpečenie 36. ročníka SOČ dňa 28. februára 2014  v učebni č. 325. 


 

 


Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

Predseda: Ing. Pavol Pavlus

Členovia:

 • Ing. Milan Milučký
 • Ing. Alena Cinková
 • Ing. Katarína Rudincová
 • Mgr. Zdenka Balajová
 • Prítomní : Mgr. Dana Nekorancová, Ing. Oto Sidlo

 

Vyhodnotenie súťažných prác:

Odbor 02: Matematika, fyzika

 1. miesto – Jakub Šulc – IV. A: Zánik vesmíru
 2. miesto – Maroš Nemček – II.D: Stereometria                 

 

Odbor 07: Pôdohospodárstvo

 1. miesto – Mária Gašpieriková – III.B: Výcvik koňa
 2. miesto – Veronika Vajdová – III.B: Chov drobných úžitkových zvierat 
 3. miesto - Ivana Škorová – III.B: Podnikateľský plán – agropenzión s chovom  zvierat
 • na ďalších miestach sa umiestnili :
 • Ivana Rauscherová – III.B: Hippoterapia
 • Michaela Macášová -III.B: Mliečna intolerancia kravského mlieka 
 • Dominika Michnicová – III.B: Lúky, pasienky 

Odbor 09: Strojárstvo, hutníctvo

 1. miesto – Jozef Knapec – II.B: Mechanizmus na drvenie 

Odbor 12:  Elektrotechnika a hardware

 1. miesto – Martin Krupík – II.A: Systém včasného varovania 

Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 1. miesto –  Michal Kľučka – IV.B: Progresívne technológie v obrábaní            
 2. miesto -  Daniel Vajda – IV.B : Vybrané nekonvenčné metódy zvárania technických materiálov
 3. miesto - Veronika Belanská – II.J:  IKT vo vzdelávaní

Odbor 15: Ekonomika a riadenie

 1. Zuzana Urbaníková  – II.J: Cesty k pracovnému miestu
 2. Veronika Ščambová – II.J: Normalizovaná úprava písomností v podnikateľskej  praxi

Hodnotiaca komisia sa zhodla na tom, že práce mali dobrú úroveň, prezentácia prác zo strany žiakov bola dobrá. Žiaci boli odmenení vecnými odmenami. Spolu na školskom kole bolo 15 prác. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí sa aktívne zapojili do SOČ a prispeli k jej úspešnému priebehu na našej škole.

V Kysuckom Novom Meste    28.02.2014

spracoval: Ing. Milan Milučký