Aktivita 1.1

Názov aktivity:

          1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby SOŠ strojníckej

Cieľ aktivity:

Umožnit pedagogickým zamestnancom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu a realizáciu motivačných a efektívnych vyučovacích hodín v modernej škole. Pripraviť pedagogických zamesty:nancov pre prácu s modernými didaktickými prostriedkami a IKT prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s cieľom získania certifikátu alebo osvedčenia.

Trvanie aktivity:

01.06. 2014 – 31. 07. 2015

Popis aktivity:

Skupina pedagógov sa bude priebežne vzdelávať v rámci kurzov na inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov s využitím IKT pri výučbe podporujúce motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Počas celého vzdelávania pedagogickí zamestnanci budú prostredníctvom nakúpených didaktických prostriedkov získavať a ukladať materiály, vypracovávať zadané úlohy, komunikovať s lektormi a spoluúčastníkmi a iné relevantné činnosti.

Úspešní absolventi vzdelávania získajú relevantné osvedčenia.

Zhrnutie činností realizovaných v rámci aktivity:

 •           nákup a inštalácia didaktických pomôcok a zariadení,
 •           príprava  didaktických pomôcok,
 •           realizácia vzdelávacích kurzov,
 •           konzultácie,
 •           praktické činnosti v rámci odborných kurzov.

Vzdelávanie pedagógov SOŠ strojníckej možno rozdeliť do dvoch navzájom prepojených procesov, ktoré pozostávajú zo:

 1.  Zabezpečenia nákupu školiacich potrieb a školiaceho materiálu za účelom ich využívania vo vzdelávaní (kurzoch/školeniach) pedagogických zamestnancov (frekventantov) ale aj ich ďalšieho využitia v nadväzujúcich vzdelávacích aktivitách projektu.
 2.  Osvojenia, oboznámenia sa pedagógov s novými, atraktívnymi formami a metódami vzdelávania žiakov aj s využitím IKT a moderných interaktívnych pomôcok,  prostredníctvom úspešného absolvovania odborných a metodických kurzov/školení/programov kontinuálneho vzdelávania. Zameranie kurzu bude aj na tvorbu ukážok tradičných aj netradičných vyučovacích metód, rozvoj kľúčových kompetencií, ako aj na ďalšie oblasti. Vzdelávaním učiteľov prispejeme k zlepšeniu ich vedomostí a zručností v uvedených oblastiach a vytvoríme lepšie podmienky a predpoklady  pre skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania žiakov pre rozvoj ich kľúčových kompetencií a zmenu ich postoja k vzdelávaniu s následným uplatnením sa v praxi.
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov:  6
 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu:  6
 
Popis kurzov:
 
Kurz: Digitálne laboratória Fyzika – vstúpte do sveta meraní 21. storočia

Vzdelávacia aktivita realizovaná kombinovanou formou ( prezenčne i dištančne). Vybudovanie základných znalostí a princípov novodobého vyučovania v školských fyzikálnych laboratóriách pomocou digitálnych meraní. Miesto konania školenia, Martin, ( 36 hod. prezenčne, 44 hod. dištančne,/hod.60min./) Dištančná forma bude realizovaná postupným vypracovaním série úloh s pomôckami. Dĺžka úlohy je časovo stanovená. Výstupom dištančnej formy bude súbor spracovaných úloh (zadanie, spracovanie, vyhodnotenie). 

Účastníci: Mgr. Tatiana Suranová, Mgr. Karol Kubica

Súčasťou vzdelávacej aktivity je dodávka učebných pomôcok a študijného materiálu.

Kurz: Používanie moderných učebných pomôcok a laboratórneho vybavenia v oblasti  Fyziky   

Vzdelávacia aktivita realizovaná prezenčnou formou. Školenie zamerané na oboznámenie s modernými učebnými prostriedkami a pomôckami vhodnými pre výučbu fyziky. Školenie reflektuje princípy reformy vzdelávacieho procesu na Slovensku s cieľom uľahčiť inováciu školských vzdelávacích programov v prírodovedných predmetoch. Miesto konania školenia Bratislava.

Účastníci: Mgr. Tatiana Suranová, Mgr. Karol Kubica

Súčasťou vzdelávacej aktivity je dodávka učebných pomôcok a študijného materiálu.

 Kurz: Profesionálne vedenie moderného sekretariátu

Vzdelávacia aktivita realizovaná prezenčnou formou Kurz určený pre asistentky, sekretárky, zamestnancov prvého kontaktu.   Obsah kurzu: 

 • Sebapoznanie a sebareflexia – odhalenie silných stránok vlastnej osobnosti, osobnostné typy,“ hodíme sa k sebe?“
 • Interpersonálne vzťahy a komunikácia – komunikácia verbálna a neverbálna, nevhodné typy reagovania, základy asertívneho správania, zvládanie emočne náročných situácií a pováh, správanie sa v konflikte a jeho riešenie.
 • Organizácia práce – organizácia pracovného času, odhalenie vlastných rušivých činiteľov a zlodejov času, ako maximálne eliminovať vyrušovanie, techniky na zvýšenie koncentrácie pozornosti, umenie rýchlo čítania.
 • Dištančná komunikácia – telefonický, písomný kontakt.
 • Business etiketa – pravidlá dávania prednosti, podávanie rúk, oslovovanie, tykanie – vykanie, práca s vizitkami, čítanie pozvánok, vítanie a práca s návštevami, obliekanie sa do práce, vizáž.
 • Stres, syndróm vyhorenia a ich zvládanie.
Miesto konania školenia Bratislava.  

Účastníci: Ing. Katarína Rudincová, Mgr. Dana Nekorancová

Súčasťou vzdelávacej aktivity je dodávka študijného materiálu a didaktických prostriedkov.

 Kurz: Normalizovaná úprava písomností

Vzdelávacia aktivita realizovaná prezenčnou formou. Kurz naučí účastníkov upravovať písomnosti podľa najnovších noriem. Vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ľahšie zvládnuť náročné situácie v pracovných pozíciách a skvalitniť písomné komunikačné zručnosti. Obsah kurzu:

 • Nová úprava hlavičkového papiera
 • (odporúčania STN 88 6101 – revízia 2011 s ohľadom na európske normy, aplikácia normy v domácom a medzinárodnom písomnom styku)
 • Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov (úprava písomností podľa STN 01 6910 – revízia 2011 zohľadňujúcej normy ISO a EN, pravidlá písania textových údajov a rozborov zlozvykov v praxi, jazyková kultúra a nové trendy v písomnostiach, psychologická stránka písomností)
 • Jazyková kultúra v písomnostiach – špeciálne znaky, skratky, korektorské značky.
 • Typografia – ciele typografie, odseky, delenie slov, zvýrazňovanie textu, interpunkcia, peňažné a menové jednotky, zátvorky, radenie čísel.
 • Interné písomností pri riadení organizácie – príkazy, smernice, obežníky, pokyny, pri pracovných poradách – pozvánky, zápisy z porád, prezenčné listiny, pri pracovných cestách – plán pracovných ciest, správa o pracovnej ceste.
 • Úprava listov do zahraničia – špecifikácia cudzojazyčnej korešpondencie, odporúčania STN 01 6910 – revízia 2011

Miesto školenia Bratislava.
Účastníci: Ing. Katarína Rudincová, Mgr. Dana Nekorancová

Súčasťou vzdelávacej aktivity je dodávka študijného materiálu a didaktických prostriedkov.            

 Kurz: Cyklus školení Dobrý učiteľ

Vzdelávacia aktivita realizovaná prezenčnou formou. Vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti učiteľa, zvyšovanie jeho sebavedomia, tréning psychickej odolnosti, komunikáciu, zvládanie konfliktov a námietok, aktívne počúvanie, prípravu žiakov pre život. Obsah: 

 • Modul Učiteľ osobnosť
 • Modul Umenie komunikovať
 • Modul Učme pre život (ale naozaj).
Každý modul je v rozsahu 8 hod.

Účastníci:Mgr. Daniela Lisková, Mgr. Katarína Solomonová

Kurz: Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia

Vzdelávacia aktivita realizovaná prezenčnou formou. Kurz zameraný na profesionálne zvládnutie situácií pri komunikovaní prostredníctvom telefónu a e-mailu. Po absolvovaní tréningu budú schopní zhodnotiť ciele a prínosy  telefonickej a e-mailovej komunikácie. Získajú sebaistotu pri telefonovaní a širokú paletu fráz a nástrojov na aktívne riadenie rozhovoru. Naučia sa prispôsobiť svoj štýl komunikácie partnerovi a zabezpečia si úspech pri každodennej a obchodnej komunikácií.

Účastníci: Ing. Katarína Rudincová, Mgr. Dana Nekorancová