Aktivita 2.1

Názov aktivity:            

2.1  Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok

Cieľ aktivity:

Pripraviť, vytvoriť a implementovať do vyučovacieho procesu nové metódy, formy, učebné materiály a texty, vrátane inovácie didaktických prostriedkov na podporu kľúčových kompetencií žiakov v ich vzdelávacej a odbornej príprave.

Trvanie aktivity:

01. 02. 2014 – 31. 07. 2015

Popis aktivity:

Počas trvania aktivity bude odborný personál realizovať teoretickú a písomnú prípravu dokumentov, učebných textov/pracovných listov, zadaní, didaktických testov a IT materiálov s dôrazom na prvky motivácie, socializácie, výchovy k hodnotám a tvorivosti žiakov vo vzdelávaní, zameraných na rozvoj teoretických znalostí a praktických zručností v oblastiach: jazyk a komunikácia, počítačová a matematická gramotnosť, odborná zdatnosť v jednotlivých predmetoch,  ako aj osobná, sociálna a občianska spôsobilosť. Následne overíme spracované – inovované dokumenty/materiály vo vyučovacom procese, s prvkami motivácie a aktivizácie, čím napĺňame stanovený cieľ smerujúci k uľahčeniu prístupu žiakov k vzdelávacej odbornej príprave vo vedomostnej spoločnosti.

 Aktivitu možno rozdeliť do dvoch súvisiacich činností (fáz):

 1.  Zabezpečenie a príprava IKT, didaktických prostriedkov a učebných pomôcok. Zabezpečenie nákupu školiacich potrieb, školiaceho materiálu, modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok za účelom ich využívania vo vyučovacom procese SOŠs na podporu kľúčových kompetencií a ich ďalšieho využitia v nadväzujúcich vzdelávacích aktivitách projektu.
 2.  Príprava a tvorba učebných textov/pracovných listov a ďalšej pedagogickej dokumentácie, nových foriem a metód vzdelávania. Pedagógmi novovytvorené učebné texty, pracovné zošity/listy/prezentácie, pedagogická dokumentácia, prípravy/metodiky, ktoré budú obsahovať nové formy a metódy vzdelávania, ktoré prispejú k skvalitneniu pripravenosti pedagógov ale aj žiakov, k uľahčeniu, rozvoju a k celkovej efektivite vyučovacieho procesu v jednotlivých odboroch. 

Účastníci aktivity :  12 pedagogických zamestnancov školy

 1. Mgr. Karol Kubica
 2. Mgr. Tatiana Suranova
 3. Mgr. Daniela Lisková
 4. Mgr. Katarína Solomonová
 5. Mgr. Katarína Rudincová
 6. Mgr. Dana Nekorancová
 7. Ing. Milan Milučký
 8. Ing. Mária Mušková
 9. Mgr. Anton Vlček
 10. Bc. Anna Sucháňová
 11. Ján Capko
 12. Mgr. Vilma Koháryová

Postup činností:

Prvotnou fázou predmetnej aktivity bude zabezpečenie nákupu a inštalácie modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok,  školiacich potrieb a školiaceho materiálu za účelom ich využívania vo vyučovacom procese školy na podporu kľúčových kompetencií s dôrazom na ich ďalšie využitie v nadväzujúcich vzdelávacích aktivitách projektu. Výkon tejto činnosti zabezpečí pracovník pre verejné obstarávanie (VO) v súčinnosti so zapojenými pedagógmi do predmetnej aktivity.  Nákup bude podliehať pravidlám pre VO a zakúpené zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky budú riadne zaevidované a umiestnené do navrhnutých tried (laboratórií) a kabinetov školy.

Ďalšou z činností bude samotná príprava a tvorba učebných materiálov/textov, pedagogickej dokumentácie, nových foriem a metód vzdelávania.  Priebežne, v zmysle časového harmonogramu budú pedagógovia vytvárať učebné texty, pracovné zošity/listy/prezentácie, pedagogickú dokumentáciu, prípravy/metodiky, ktoré budú obsahovať nové formy a metódy vzdelávania so zameraním na IKT pre rozvoj kľúčových kompetencií.

Činnosti realizované v rámci aktivity:

Bude vytvorených 24 druhov učebných materiálov: