Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 03. decembra 2015  v jazykovej učebni č. 222 v čase od 7.30 do 13.00 h. Pedagogický dozor, opravu testov a ústne skúšanie zabezpečili Mgr. Ľubomíra Ilková a Mgr. Miroslava Mravcová.

Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci študijných odborov - celkovo 15 žiakov z prihlásených 19, ktorí boli zaradení do kategórie 2Da (žiaci prvých a druhých ročníkov) a do kategórie 2Db (žiaci tretích a štvrtých ročníkov).


V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti tvorili príbeh podľa obrázkov a konverzovali so skúšajúcimi na vybrané témy. Žiaci mohli získať celkovo 70 bodov. Súťaž bola pre žiakov vyšších ročníkov zároveň overením ich schopností zvládnuť jednotlivé časti písomnej a ústnej maturitnej skúšky.

 

V kategórii 2Da

  • 1. miesto obsadil Lukáš Košút z II.B (65 bodov),
  • 2. miesto Dávid Comorek z II.B (56 bodov),
  • 3. miesto Matej Tichý z I.B (54 bodov).                                             

V kategórii 2Db

  • 1. miesto obsadil Martin Dulaj z III.A (44 bodov),
  • 2. miesto Tibor Lisko   z III.C (40 bodov),
  • 3. miesto Jakub Škor z III.A (34 bodov).                                                

Žiaci budú odmenení hodnotnými cenami. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov na obvodnom kole olympiády. 

Žiaci Lukáš Košút z II.B a Martin Dulaj III.A, ktorí získali najvyšší počet bodov, postupujú v tomto školskom roku do obvodného kola súťaže a budú reprezentovať našu školu. Obvodnej hodnotiacej komisie OAJ sa zúčastní Mgr. Miroslava Mravcová.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2015/2016 prebehlo bez komplikácií v súťaživej a priateľskej atmosfére, pričom veľmi pozitívne hodnotím pomerne vysokú úroveň tohtoročných ústnych prejavov žiakov.