Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 9. decembra 2015 v učebni pre cudzie jazyky č. 218.Súťaž mala písomnú a ústnu časť, zúčastnili sa jej vybraní žiaci viacerých ročníkov študijných odborov. 
V písomnej časti  žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku. V ústnej časti  konverzovali na vybrané témy a tvorili príbeh podľa obrázkov. Všetky časti súťaže pomohli žiakom získať prehľad o jednotlivých častiach písomnej a ústnej maturitnej skúšky a pre žiakov končiacich ročníkov boli zároveň overením ich schopností zvládnuť ich. Žiaci mohli získať celkovo 100 bodov. 

Testy na písomnú časť súťaže, obrázky a témy na ústnu časť a učebňu pripravila Mgr. Eva Horvátová. Opravu písomných testov, ústne skúšanie a celkové hodnotenie zabezpečili Mgr. Eva Horvátová a Mgr. Edita Kormanová.
Na súťaži sa zúčastnilo 13 žiakov. Súťaž žiakov zaujala, viacerí súťažiaci hodnotiacu porotu svojimi odpoveďami prekvapili. Niektorí slabší žiaci, ktorí sa na súťaž lepšie pripravili, získali viac bodov ako celkovo šikovnejší žiaci. 
 
Vzhľadom na obsahovú a časovú náročnosť však bude v nasledujúcom školskom roku lepšie zorganizovať súťaž pre najviac 10 žiakov. 
 
1. miesto obsadil Ľuboš Ševec zo IV.C (76 bodov),
2. Lukáš Zeljenka zo IV.C (68 bodov),
3. miesto Adrián Kocifaj zo IV.C (63 bodov).
4. Tibor Schiller zo IV.A (62 bodov),
5. Mário Macejko zo IV.C (60 bodov).