6476 L technicko – ekonomický pracovník

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: úspešné ukončenie učebného odboru 6475  H technicko-administratívny pracovník.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Absolvent študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcii.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Charakteristika absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.