2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, zváračské oprávnenie typu Z - M1, Z – E1

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Charakteristika štúdia: Odborná časť štúdia je zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasických strojárskych zariadení, na obsluhu  a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi  štúdia sa uplatňujú vo výrobnej oblasti, technologickej príprave, konštrukčnej príprave výroby a v automobilovom priemysle.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.