2679 K mechanik - mechatronik

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 5 rokov (od 1.9.2014 - 4 roky)

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdiumpodmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3,vyhlášky získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:  študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie

Charakteristika štúdia: Príprava je zameraná na získanie znalosti  v oblasti ručného a  strojového obrábania kovov, montáže, demontáže strojov, zariadení, zvárania, spájkovania, tepelného spracovania, elektromechanických, elektromontážnych prác, montáže elektronických zariadení, merania základných veličín v elektrických obvodoch, v mechanických, hydraulických, pneumatických, elektronických, kombinovaných  systémoch,  číslicovej a  výpočtovej  techniky a CNC – obrábacích strojov ich programovanie a nastavovanie.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.