2697 K mechanik elektrotechnik

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia:  4 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3,vyhlášky získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Charakteristika absolventa: Absolvent je schopný samostatne vykonávať rôzne druhy elektrotechnických činnosti od projektovania, výroby, montáží, po prevádzku elektrotechnických zariadení. Príprava je zameraná na informačné technológie, programové vybavenie  počítača, prácu v  systéme počítačových sieti a základné  práce na elektronických zariadeniach pre záznam, prenos a úpravu zvuku, obrazu. 


Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.