3678 H inštalatér

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, osvedčenie o absolvovaní zváračského kurzu Z-M1, alebo Z-E1

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie  - ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych  a súkromných podnikoch, samostatný  podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných, v stavebných firmách vykonávajúcich inštalácie kúrenia, plynovodov, kanalizácií a rozvodov vody, vrátane opráv

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3 - ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Charakteristika štúdia: Príprava je zameraná na montáž a demontáž,  údržbu, opravovanie  vodovodných, odpadových,  plynových,  vykurovacích rozvodov a zariadení, na osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení, na ich skúšanie a uvádzanie do prevádzky.  Súčasťou  prípravy je  kurz zvárania plameňom.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.